Sportmassage

Voor iedereen, of je een ac­tieve sporter bent of niet, kan het een hele ver­licht­ing zijn om een goede mas­sage te kri­j­gen. Ook een ver­keerde (werk)houding kan tot klachten li­j­den. Denk eens aan pijn of een stijf gevoel in je spieren, met name in de rug, schoud­ers en of nek. Het is daarom ver­standig om eens een sport­masseur te raad­ple­gen.

Retro werkbank met daarin opgevouwen handdoeken.

Positief ef­fect door een goede mas­sage

Een sport­mas­sage is een mas­sage die gericht is op het stim­uleren van de door­bloed­ing van de spieren. Met een sport­mas­sage zorg je er­voor dat af­val­stof­fen in je spieren sneller wor­den afgevo­erd. Spieren wor­den op deze manier weer beter van voed­ingstof­fen en zu­urstof voorzien. Daarmee bevorder je het her­s­tel en zorg je voor een betere con­di­tie van je spieren en lichaam. Een regel­matige mas­sage zal de spieren soe­pel houden.

De ver­schil­lende spier­groepen wor­den op di­verse manieren gemasseerd.

De tech­nieken van sport­mas­sage zijn strijkin­gen, kneed- en druk­tech­nieken en schud­din­gen, die diep door­w­erken op het spierbindweef­sel.

Betere presta­ties en con­di­tie

Na bi­jvoor­beeld een sportwed­strijd of lang­durige in­span­ning is een goede mas­sage be­lan­grijk, de spieren zijn ac­tief ge­weest en di­enen weer op rust te komen. Intensief sporten kan op korte of lange ter­mijn zor­gen voor klachten of onge­makken. Ook vooraf aan een sport­presta­tie is het be­lan­grijk om de spieren in goede con­di­tie te houden. Het is be­lan­grijk om de spieren dan los te masseren. Sportmassages wor­den ook pre­ven­tief ge­bruikt zo­dat blessures wor­den voorkomen.

Ook voel je je meer be­wust. Meer ontspan­nen en je zit lekker in je vel.