Ontspanningsmas­sage

Door mas­sage krijg je de gele­gen­heid om tot rust te komen en het hoofd leeg maken, het lichaam voelt dan weer aan­ge­naam en ontspan­nen aan. De ontspan­nings­mas­sage is een zachte en rustige mas­sage en bestemd voor diege­nen die hun spieren en lichaam op een vrien­delijke manier willen ontspan­nen. Een ontspan­nen lichaam zorgt tegelijk voor men­tale ontspan­ning. Lichaam en geest zullen weer rustig wor­den en in een ontspan­nen staat terecht komen.

Schouders worden gemasseerd.

Meer aan­dacht voor gezond leven, eten en be­we­gen

Een regel­matige mas­sage geeft het lichaam meer vi­tal­iteit en werkt pre­ven­tief: het ver­sterkt je im­muun­sys­teem, het geeft een betere bloed­cir­cu­latie, sneller spier­her­s­tel, ver­min­der­ing van stress, meer be­weeglijkeid, zuiv­ert het lichaam door snellere afvoer van af­val­stof­fen.

Een mas­sage op maat

Een mas­sage stem ik af op het mo­ment wat jij nodig hebt, wat de hulpvraag of klachten zijn. Ik masseer de achterz­i­jde van het lichaam en wel van top tot teen, hi­erna volgt de voorz­i­jde van het lichaam.

Vaak werk ik in­tu­itief en pas grepen toe uit de klassieke mas­sage, re­bal­anc­ing en drukpun­ten­mas­sage. Het lichaam wordt ste­vig of meer ontspan­nen gemasseerd dit in over­leg met jou.

Een mas­sage bestaat uit lange rustige strijkin­gen, vloeiende be­weg­in­gen, of uit lichte of ste­vige knedin­gen. Ook pas ik drukpun­ten­mas­sage toe en eindig ik met schud­din­gen en het wiegen van het lichaam.

Massage heeft een gun­stige werk­ing op

  • Spanningshoofdpijn en ver­moei­d­heid
  • Herstel na ziekte of blessure
  • Afvoer van af­val- en gif­stof­fen
  • Betere door­bloed­ing van de spieren
  • Ontspanning en en­ergiedoorstro­ming
  • Bewustwording van eigen houd­ing
  • Overbelasting
  • Vitalisering van lichaam en geest
  • Betere nachtrust

Ben je on­der be­han­del­ing van bi­jvoor­beeld een fy­sio- of manuele ther­a­peut of chi­ro­prac­tor? Deze be­han­delin­gen kun­nen meer ef­fect hebben, wan­neer hi­er­aan vooraf een ontspan­nings­mas­sage plaatsvindt.

Duomassage

Duo mas­sage is een mas­sagevorm waar­bij twee per­so­nen gelijk­er­tijd door twee mas­sageth­er­a­peuten gemasseerd wor­den. Gezellig met je part­ner, vriend of vriendin. Een heel bi­j­zon­dere er­var­ing!

Een DUO-massage is ook bi­j­zon­der geschikt om cadeau te doen. Bijvoorbeeld voor een huwelijk, ver­jaardag of een an­dere spe­ciale gele­gen­heid. Je kunt de Duo Massage natu­urlijk ook cadeau doen aan je part­ner.