Menu

Algemene voor­waar­den

Behandelingen

  • Geen ero­tis­che of sen­suele mas­sages.
  • Behandeling alleen vol­gens af­spraak.

Betaling

Betaling di­ent con­tant te geschieden of an­ders overeengekomen.

Tarieven

Alle op deze site ge­noemde pri­jzen, de overeengekomen pri­jzen zijn in­clusief 21 % BTW, ten­zij an­ders ver­meld/​overeengekomen.

Annulering

Afspraken kun­nen uit­slui­tend min­i­maal 24 uur tevoren kosteloos wor­den gean­nuleerd.

Hygiëne

Massagepraktijk DoetGoed besteedt de uiter­ste zorg aan ethiek en hy­giëne. Ik verwacht van mijn gas­ten dat zij hier eve­neens zorg voor dra­gen. Uit hy­giënisch oog­punt wordt u vrien­delijk ver­zocht om voor de be­han­del­ing een douche of een bad te ne­men. In ver­band met de hy­giëne wor­den alle ma­te­ri­alen die eigen­dom zijn van DoetGoed na elke be­han­del­ing gere­inigd.

Persoonlijke gegevens

Voor aan­vang van de eerste be­han­del­ing zal ik u een aan­tal vra­gen (anamnese) stellen met be­trekking tot uw medis­che verleden. U bent zelf ve­r­ant­wo­ordelijk voor het ver­strekken van de juiste gegevens. Uw per­soon­lijke en medis­che gegevens wor­den nooit zon­der uw toestem­ming aan der­den ver­strekt.

Contra-indicaties

Bij twi­jfel over een bestaande aan­doen­ing of blessure kan ik de be­han­del­ing staken en u doorver­wi­jzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mo­gelijk zo­dra uw be­han­de­lend arts hi­erin toestemt. Bent u al on­der be­han­del­ing van een arts, ther­a­peut of spe­cial­ist, dan kan ik u vra­gen met hem of haar te over­leggen of een mas­sage gedurende de be­han­delpe­ri­ode mag wor­den toegepast . Eventueel medici­jnge­bruik of be­han­del­ing van een arts, ther­a­peut of spe­cial­ist di­ent u voor aan­vang van de be­han­del­ing aan mij mee te de­len. Wellicht is aan­pass­ing van de be­han­del­ing dan noodza­ke­lijk.

Disclaimer

DoetGoed is niet ve­r­ant­wo­ordelijk voor beschadig­ing, ver­lies of dief­stal van per­soon­lijke bezit­tin­gen. DoetGoed is niet ve­r­ant­wo­ordelijk voor schade en/​of let­sel als gevolg van niet volledig of ver­keerde in­licht­ing dan wel verzwi­j­gen van medis­che in­for­matie zoals lichamelijke en/​of geestelijke aan­doenin­gen, blessures en medici­jnge­bruik. DoetGoed be­houdt zich het recht voor klanten te weigeren in­dien deze on­der in­vloed zijn van al­co­hol of geestver­ruimende mid­de­len.