Menu

Privacy pol­icy

Waarborgen Privacy

Het waar­bor­gen van de pri­vacy van be­zoek­ers van www.doet­goed.nl is een be­lan­grijke taak voor ons. Daarom beschri­jven we in onze pri­vacy pol­icy welke in­for­matie we verza­me­len en hoe we deze in­for­matie ge­bruiken.

Toestemming

Door de in­for­matie en de di­en­sten op www.doet­goed.nl te ge­bruiken, gaat u akko­ord met onze pri­vacy pol­icy en de voor­waar­den die wij hi­erin hebben opgenomen.

Monitoren gedrag be­zoeker

Doet Goed houdt geen be­zoek­erssta­tistieken bij. Onze host­ing provider Netlify houdt wel be­zoek­erssta­tistieken bij. Dit wordt toegelicht in de pri­vacy pol­icy van onze host­ing provider Netlify.

Formulieren

De in­for­matie die in­ge­vuld wordt in for­mulieren wordt ver­w­erkt door onze host­ing­provider Netlify. De in­for­matie wordt bij hen opges­la­gen en een kopie wordt per e-mail naar Doet Goed ver­stu­urd. Het is mo­gelijk om per email een ver­zoek te doen dat de in­for­matie ver­wi­jderd wordt van de servers van onze host­ing­provider en onze mail­box.

Vragen

Als u meer in­for­matie wilt ont­van­gen, of vra­gen hebt over de pri­vacy pol­icy van Doet Goed, kunt u ons be­naderen via email.