Menu

Iets over mij

Ik ben Bert Vossen een en­t­hou­si­aste, cre­atieve man. Geboren in peel­dorp Ospel — Nederweert, trotse vader van een zoon en dochter. Inlevingsvermogen, aan­dacht en pro­fes­sion­aliteit vor­men de ba­sis van waaruit ik werk.

Mijn ogen en mo­gelijkhe­den wer­den heropend

Soms gebeuren er din­gen in je leven waar­door je een an­dere ko­ers di­ent te gaan varen: dat overk­wam mij ook. Ik heb mijn baan als be­heerder van mu­seum de Tiendschuur vaar­wel moeten zeggen van­wege mijn plot­selinge slechtziend­heid.

Mijn be­lang­stelling voor masseren werd gewekt ti­j­dens een lange reval­i­datiepe­ri­ode op Visio Het Loo Erf in Apeldoorn. Aansluitend be­gon ik in 2007 aan de oplei­d­ing voor sport- en ontspan­nings­mas­sage. Met veel plezier vond ik in 2009 een nieuwe uitdag­ing een eigen mas­sageprak­tijk.

Ik kijk’ met mijn vingers

Mijn vi­suele beperk­ing biedt me zelfs vo­orde­len: mijn tastzin (het voe­len) is beter on­twikkeld. Hierdoor kijk ik met mijn vingers’ en on­der­scheid ik me ten opzichte van an­dere masseurs.

Ik heb een MOOI vak en vind het pret­tig om met mensen te werken. Het schept mij vol­doen­ing om ie­mand ver­licht­ing te geven of zelfs hele­maal van hun klacht(en) te bevri­j­den. De com­bi­natie van aan­rak­ing en aan­dacht bin­nen het kader van re­spect en vertrouwen zijn daar­bij voor mij es­sen­tieel. Ik masseer va­nuit mijn hart en in­tuïtie.

Het is mijn passie om in een open sfeer te werken en daar­bij te ont­dekken wat de an­der nodig heeft op dat mo­ment.

Massage heb ik ont­dekt als een (h)eerlijke manier van werken. Vandaar de naam Doet Goed’.

Massagebank in een sfeervolle kamer met aardetinten. Masseur Bert Vossen zit op een massagebank. Oude werkbank met verschillende opgevouwen handdoeken.

Opleidingen en ref­er­en­ties

  • Sport- en ontspan­nings­mas­sage NGS, Stoelmassage, Blessurepreventie NGS, Integratieve mas­sage, Triggerpoint, NLP.
  • Regelmatig ben ik als masseur ac­tief bij on­der an­dere: Kennedymars, Vierdaagse Nijmegen, de marathon van Eindhoven, Duchenne Heroes en Tour For Life (Artsen zon­der Grenzen), BSW Weert.
  • Vroeger was ik ac­tief als wiel­ren­ner en deed ik veel aan hard­lopen. Mijn hob­bies zijn schilderen en het or­gan­is­eren van kleine con­certen. Mijn oor­sprong ligt bij Moulin Blues Ospel dat ik in 1986 het licht gaf.